OBSZAR A – 2009r. - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, IDENTYFIKACJA I REJESTRACJI ZWIERZĄT:

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • Rolnik posiada numer siedziby stada.
 • Prowadzona jest księga rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.
 • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła, świń, owiec i kóz są oznakowane zgodnie z przepisami.
 • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszporty z aktualnymi wpisami.
 • Wpisy do księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.
 • Dane zawarte w księdze rejestracji bydła, świń, owiec i kóz przechowywane są przez okres 3 lat od dnia utraty/zbycia zwierzęcia.
 • Posiadacze bydła (poza podmiotami zajmującymi się transportem), mają obowiązek zgłaszania wszelkich zdarzeń wraz z datami tych zdarzeń do biur powiatowych ARiMR w terminie do 7 dni od dnia zajścia danego zdarzenia.
 • Dokumenty przewozowe dla owiec i kóz przechowywane są przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.
 • Spis owiec i kóz dokonywany jest w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy i jest przekazywane do biur powiatowych zgodnie z przepisami.
 • Wymogi zgodne są z przepisami prawa krajowego: Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) z poź. zm. oraz rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.

Szczegółowy wykaz wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt wymieniony jest w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 17, poz. 224)

OBSZAR B– 2011 r. – ZDROWIE PUBLICZNE I ZDROWIE ZWIERZĄT

Wymóg 10

 • Zakaz stosowania w gospodarstwach hodowlanych substancji niedozwolonych.
 • Zakaz uboju zwierząt oraz umieszczania na rynku mięsa od tych zwierząt, którym podano substancje niedozwolone.

Wymóg 11

 • Zakaz wprowadzania na rynek środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego szkodliwych dla ludzi lub nie nadających się do spożycia przez ludzi.
 • Zakaz wprowadzania na rynek oraz podawania zwierzętom gospodarskim paszy uznanej za niebezpieczną.
 • Przestrzeganie obowiązków przez podmioty działające na rynku spożywczym i pasz:
  • Przestrzeganie maksymalnego limitu substancji farmakologicznie czynnych i ich pozostałości w spożywczych produktach pochodzenia zwierzęcego.
  • Przestrzeganie wymogów higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
  • Przestrzeganie przepisów w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (mleka, siary oraz jaj).
  • Przestrzeganie wymogów dotyczących higieny pasz i żywienia zwierząt.
  • Przestrzeganie maksymalnych limitów najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  • Prowadzenia w gospodarstwie następującej dokumentacji (aktualnej na 3 lata wstecz):
   1. ewidencja paszy wyprodukowanej w gospodarstwie;
   2. ewidencja dotycząca zakupu i sprzedaży pasz w gospodarstwie: TABELA LUB FAKTURY na zakup;
   3. ewidencja stosowania środków biobójczych w gospodarstwie (np. środki na muchy, bielenie, dezynfekcja, środki na szkodniki paszowe);
   4. ewidencja zabiegów środkami ochrony roślin w uprawie (opryski),
   5. Ewidencja dotycząca stosowania nasion genetycznie zmodyfikowanych (GMO) - jeśli były stosowane w gospodarstwie.

Wzory powyższych ewidencji znajdują się Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Sokółce

Dodatkowo w każdym gospodarstwie musi być:

 1. aktualna księga/ewidencja leczenia zwierząt - w postaci księgi zabiegów weterynaryjnych lub zaświadczeń pobieranych każdorazowo przy wizycie lekarza weterynarii w gospodarstwie spiętych razem z 5 lat wstecz. Numer kolczyka sztuki leczonej lub numer partii świń leczonych jest obowiązkowy.
 2. protokoły lub raporty z kontroli z 3 lat wstecz (jeśli taka kontrola miała miejsce; dotyczy również kontroli pracowników ARiMR)
 3. wyniki badań próbek mleka, krwi i pasz pobranych w gospodarstwie.
 4. Pokwitowanie odbioru padliny z 3 lat wstecz oraz zgłoszenie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz.

Wymóg 12

 • Zapobieganie i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE):
  • zakaz karmienia przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego
  • powiadamianie podejrzenia o zakażenie TSE odpowiednim władzom
  • zakaz wprowadzania na rynek żywych zwierząt, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych oraz potomstwa pierwszego pokolenia , nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych podejrzanych lub chorych na TSE.

Wymóg 13

 • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu pryszczycy.

Wymóg 14

 • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu niektórych chorób zakaźnych zwierząt, tj. pomoru bydła, pomoru małych przeżuwaczy, choroby pęcherzykowej świń, choroby niebieskiego języka, epizootycznej choroby krwotocznej jeleni, ospy owiec i kóz, pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, afrykańskiego pomoru świń, guzowatej choroby skóry bydła, gorączki doliny Rift.

Wymóg 15

 • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu OBSZAR C – 2013r. - DOBROSTAN ZWIERZĄT

Do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną broszurą informacyjną dotyczącą wszystkich wymogów Cross Compliance – obszar A od 2009 r., obszar B od 2011 r. i obszar C, który obowiązuje od 01.01.2013 r. Broszura przygotowana została przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalembę i zamieszczona na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Kontrole beneficjentów – Kontrole Cross Compliance.

Ewidencja Biobójcza

Ewidencja Paszowa

Ewidencja Środków Ochrony Roślin

Księga rejestracji Bydła

Księga rejestracji Owiec i Kóz

Księga rejestracji Świń