Pliki do pobrania

 • Nowy wniosek o pozwolenie na przemieszczenie świń do rzeźni (wersja edytowalna)(wersja pdf)
 • Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (wersja edytowalna)
 • POWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA UBOJU BYDŁA DO DWUNASTEGO MIESIĄCA ŻYCIA URODZONEGO W PAŃSTWACH LUB ICH REGIONACH O KONTROLOWANYM ORAZ NIEOKREŚLONYM RYZYKU WYSTĘPOWANIA BSE, OWIEC LUB KÓZ W WIEKU POWYŻEJ 12 MIESIĘCY LUB OWIEC LUB KÓZ, KTÓRE MAJĄ STAŁY SIEKACZ WYRŻNIĘTY Z DZIĄSŁA, W CELU PRODUKCJI MIĘSA PRZEZNACZONEGO NA UŻYTEK WŁASNY (wersja edytowalna)
 • Rejestracja pasieki (wersja edytowalna)
 • Wniosek o zaświadczenie o prowadzonym nadzorze nad pasieką (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado bydła za urzędowo wolne od białaczki, gruźlicy i brucelozy (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie decyzji uznającej stado kóz, owiec za urzędowo wolne od brucelozy (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie licencji kierowcy-konwojenta (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia dla przewoźnika zwierząt powyżej 8 godzin (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wydanie zezwolenia dla przewoźnika zwierząt do 8 godzin (wersja edytowalna)
 • Wniosek o kontrolę gospodarstwa i wydanie zaświadczenia do PROW (wersja edytowalna)
 • Zgłoszenie utrzymywania drobiu (wersja edytowalna)(wersja pdf)
 • Wniosek o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produkatami pochodzenia zwierzęcego i żywnoścą złożoną do rejestru zakładów prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii (wersja pdf)
 • Wniosek o przywrócenie dostaw mleka (wersja pdf)
 • Wniosek o wydanie atestu na mleko (wersja pdf)
 • Zgłoszenie działalności (wersja edytowalna)(wersja pdf)
 • Wniosek o wydanie orzeczenia lekarsko-weterynaryjnego dla ogiera (wersja pdf)
 • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów paszowych (Wniosek umożliwiający zarejestrowanie działalności polegającej na produkcji pierwotnej pasz, sprzedaż zboża, itp.(uzyskanie tzw. numeru paszowego) - wniosek dla rolnika (wersja edytowalna)
 • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów paszowych dla działalności innej niż produkcja pierwotna (wytwarzanie, dystrybucja pasz, itp.) - wniosek dla przedsiębiorcy (wersja edytowalna)
 • Ewidencja Biobójcza (wersja pdf)
 • Ewidencja Paszowa (wersja pdf)
 • Ewidencja Środków Ochrony Roślin (wersja pdf)
 • Księga rejestracji Bydła (wersja pdf)
 • Księga rejestracji Owiec i Kóz (wersja pdf)
 • Księga rejestracji Świń (wersja pdf)

Dane do opłaty skarbowej.