Organizacja i funkcjonowanie

Inspekcji Weterynaryjnej

  Organami Inspekcji są:

 • Główny Lekarz Weterynarii;
 • Wojewódzki Lekarz Weterynarii, jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej w województwie;
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej;
 • Graniczny Lekarz Weterynarii.


Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

  Do ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy w szczególności:

 • Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobieganie wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk tych chorób;
 • Zwalczanie chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej „zoonozami”, lub biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących te choroby;
 • Monitorowanie zakażeń zwierząt;
 • Badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • Przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej;
 • Przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu;
 • Sprawowanie nadzoru nad:
 • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
 • wprowadzaniu na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt;
 • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego;
 • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
 • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
 • przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie.